هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

سه‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1391
 

  

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 

وا رهد از حد جهان بی حد و اندازه شود 

 

 

 

 

نا تمام